Skip to main content

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA PO PRINCIPU “KLJUČ U RUKE”

TIPOVI PV SISTEMA

Samostalni (off-grid) fotonaponski solarni sistemi

Primenjuju se  kod objekta koji nemaju pristup elektro distributivnoj  mreži. Najčešće su to manji objekti – vikendice, salaši, telekomunikacione stanice... Podrazumevaju skladištenje proizvedene energije u solarne baterije, koja se kasnije koristi za napajanje potrošača. Ovi sistemi su nesmetano rešavaju napajanje manjih potrošača kao što su rasveta, TV, frižider, pumpa za vodu...

Fotonaponski solarni sistemi povezani na elektro distributivnu mrežu (on-grid/grid-connected/grid-tied)

Primenjuju se kod domaćinstava i privrednih subjekata koji imaju priključak na elektro distributivnu mrežu. Instaliraju se pre svega u cilju ostvarivanja ušteda kroz smanjenje  potrošnje električne energije. Sistemi veće snage instalirani kod privrednih subjekata mogu proizvoditi višak energije koji se može prodati. On-grid solarni sistemi se dimenzionišu tako da omoguće pokrivanje planirane potrošnje, dok se višak može plasirati u elektro distributivnu mrežu.

Hibridni fotonaponski solarni sistemi

su kombinacija off-grid i on-grid sistemaimaju, sa mogućnoćšu skladištenja energije u baterije i/ili plasiranje u elektro distributivnu mrežu.

Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije omogućava domaćinstvima da postanu „prozjumeri“ (kupci-proizvođači) električne energije i plasiraju viškove energije u mrežu.

GLAVNI DELOVI FOTONAPONSKIH SISTEMA

Solarni paneli
On-grid ili off-grid Inverter
Baterije (samo off-grid, i hibridni)
Regulator punjenja (samo off-grid)
Dvosmerno električno brojilo (on-grid i hibridni)
Pomoćni generator  (samo of-grid,  opciono)
DC-AC prekidač (sklopka) kao sigurnosni prekidač za sve sisteme
Noseće konstrukcije

NAČINI MONTAŽE FOTONAPONSKIH SISTEMA

SOLARNI SISTEMI MONTIRANI NA TLO

SOLARNI SISTEMI MONTIRANI NA KROV